MEMBERS

MEMBERS

Nydia Kou

Naoki Yamaguchi

Paku Kanken

Kouta Kikuzawa

Choco

Shi chan

Yusho Kan

Iori Onda

Tatsuki_Ikeda

Sei Kyo

Takuto

Hiroumi Isoguchi

Sumo cheng

Shota Suzuki

Graham Zeng

Shosho

Sai Hyou

Alexi Villani 

Ryujin no "Ken"

Rika Kiwaki